VÁLLALÁSi FELTÉTELEK

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

Vállalkozó: Carbon Performance Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Podmaniczky u 51.
Adószám: 24119858-2-13
Bankszámla szám: BBNYRT. 10103836-19481900-01003002
Hatályos: 2019.03.07.

 1. Megrendelés
Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét Fél írásbeliséget köt ki. A megrendelés leadásával autómatikusan életbe lépnek a vállalási feltételek. A Vállalkozó a megrendelt munkában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogad el. Ez lehet e-mail üzenet, távirat, levél, futár által kézbesített írásos dokumentum. A megrendelt munkában történő változtatásnak a Megrendelőtől érkező írásos dokumentumon kívüli további feltétele az, hogy a Vállalkozó annak tartalmát írásban visszaigazolja, és az esetlegesen módosuló szerződési feltételekről (teljesítési határidő, ár, stb.) a Felek írásban megegyezzenek. A Megrendelő az árajánlat elfogadása és megrendelés esetén köteles megadni a pontos nyomtatási specifikációt (anyag, méret, terjedelem, nyomás, szedés),  a szállítási határidőt és annak módját. Továbbá a Megrendelő köteles megadni első megrendelés (illetve az adatok változása) esetén a nevét, a székhelyét, adóazonosító vagy adószámát, vállalkozási igazolvány nyilvántartási számát vagy cégjegyzékszámát, számlázási címét, kapcsolattartóját, annak elérhetőségét, a számlavezető pénzintézetének nevét és a bankszámlaszámát. A megrendelés alapján a megrendelő a megrendelésben foglalt termék gyártásának megkezdéséig, illetőleg a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján jogosult a megrendelés alapján létrejött szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani, a szerződés megszüntetésével a Vállalkozónak okozott kár és költség megtérítése mellett. Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát Vállalkozóhoz intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja. Nem gyakorolhatja a szerződésen alapuló elállási jogot az a megrendelő, aki a már megkapott szolgáltatást nem, vagy csak tetemesen csökkent értékben tudja visszaszolgáltatni. Rendes felmondás: bármelyik szerződő fél jogosult a szerződést 15 napos felmondási határidő mellett rendes felmondással megszüntetni. Ha a szerződés megkötése és szerződésben meghatározott teljesítési határidő között rendelkezésre álló időtartam kevesebb, mint 15 nap, a felmondást legalább a teljesítési határidő előtt 5 naptári nappal megelőzően írásban az info@dressyourcar.hu e-mail címen vagy levélben a Carbon Performance Kft. (Gödöllő, 2100 Podmaniczky út 51.) postai címen közölni kell. A határidőben közölt felmondás nem mentesíti a megrendelőt a Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez megrendelt alapanyagok ellenértékének és a felmondásig a teljesítésre fordított munka díjának megtérítése, valamint a felmondással a Vállalkozónak okozott károk megtérítése alól. Rendkívüli felmondás: megszűnik a Szerződés, ha a megrendelő vagy a Vállalkozó a másik fél súlyos szerződésszegése miatt azt egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával (Megrendelőnek az info@dressyourcar.hu e-mail címen vagy levélben a Carbon Performance Kft. (Gödöllő, 2100 Podmaniczky út 51.) postai címen kell jeleznie), rendkívüli felmondással megszünteti. A jelen rendelkezés alkalmazása szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
a Vállalkozó részéről:
a) ha a szolgáltatása minősége három egymást követő alkalommal nem felel meg a szerződés rendelkezéseinek, vagy három egymást követő alkalommal a teljesítési határidőt megsérti.

a Megrendelő részéről:

a) a vállalkozási díj (vagy költség vagy annak bármelyik része) teljesítésével 8 napot meghaladó késedelembe esik.

A megrendelő a megrendelésben foglalt termék gyártásának megkezdését, és/vagy a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően a szerződéstől - a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó 305-311/A. § rendelkezései alapján történő elállás kivételével - nem jogosult elállni, és a legyártott és teljesítésre felkínált terméket, vagy a nyújtott szolgáltatást köteles elfogadni és annak ellenértékét – az arról kiállított számla befogadása mellett – megfizetni.

Mentesül a Vállalkozó a Megrendelő késedelméből adódó felelősség alól, ha:

a) megrendelő a saját termék vagy alapanyag feldolgozása útján kért termék szolgáltatására irányuló megrendelése alapján a termék vagy alapanyag szolgáltatására irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
b) megrendelő a saját termék vagy alapanyag feldolgozása útján kért termék szolgáltatására irányuló megrendelése alapján hibás vagy a szolgáltatás céljának nem megfelelő, alkalmatlan anyagot szolgáltat
c) megrendelő a termék vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó megrendelésében a szolgáltatás nyújtásához nem szolgáltat elegendő adatot, vagy megrendelését felhívásra sem pontosítja,
d) megrendelő a Vállalkozó által szerződésszerűen felajánlott teljesítést és/vagy a Vállalkozó által a teljesítés ellenértékéről kiállított számlát nem fogadja el.
A megrendelő késedelme esetén, ha a Megrendelő késedelme miatt nem tudja teljesíteni a Szerződést, Vállalkozó a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállhat, és a Megrendelő köteles megtéríteni a  Vállalkozó felmerült költségeit és kárát.

Egyéb szerződésszegések:
Szerződésszegésnek minősül továbbá minden olyan magatartás, amely a Szerződésben rögzített Megrendelői kötelezettségek egyértelmű megsértését jelentik (pld. együttműködési kötelezettség megsértése.)

2. Árajánlat
A Vállalkozó a Megrendelő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége 30 nap, az ettől eltérő határidőt a Vállalkozó külön feltünteti. A Vállalkozó érvényes árajánlatot kizárólag írásbeli formában ad, az elektronikus formában adott ajánlat aláírás nélkül is érvényes. Külön felhívja a figyelmet arra, hogy a megrendeléssel a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az általános szerződési feltételeket megismerte és azokat elfogadja.

3. Fizetési feltételek
A   Megrendelő megrendelését követően a Vállalkozó  a megbízási díj összegére tekintettel a teljes megbízási díj egy részére vagy teljes megbízási díjra vonatkozó díjbekérőt küld e-mail útján a Megrendelő részére a Vállalkozó BBNYRT. 10103836-19481900-01003002  számú bankszámlájára történő teljesítés érdekében.  A megrendelő által megrendelt és a Vállalkozó által legyártott kész anyagok átvételének helye: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32.

 

A Megrendelő által megrendelt és átvett termék vagy szolgáltatás teljes ellenértékét a Megrendelő legkésőbb a termék vagy szolgáltatás átvételével egyidejűleg készpénzben köteles megfizetni. Ha és amennyiben a Megrendelő átutalásos számla kiállítását kéri, az erre vonatkozó igényét a Vállalkozó részére a megrendeléssel egyidejűleg jeleznie kell és annak lehetőségét előzetesen Vállalkozóval egyeztetni szükséges. A kész anyagok átvételével megrendelő elismeri, hogy a megrendelt termékek minősége számára megfelelő. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogást talál a Vállalkozó által gyártott termékkel kapcsolatban, úgy azt írásban köteles jelezni az info@dressyourcar.hu e-mail címen vagy levélben a Carbon Performance Kft. (Gödöllő, 2100 Podmaniczky út 51.) postai címen. Ebben az esetben Vállalkozó a közös megegyezésre törekedve a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kivizsgálja a megrendelő panaszát. A megrendelő a kifogásolt terméket köteles az esetleges hiba bemutatása érdekében a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, lehetőség szerint a hiba észlelésekor e-mailben/levélben fényképet küldeni.
A Vállalkozó által legyártott vagy forgalmazott termékek Vállalkozó tulajdonát képezik a számla kiegyenlítésének napjáig. Abban az esetben, hogyha Megrendelő a megállapodás ellenére nem fizeti ki az átutalásos számlát, Vállalkozó jogosult zálogjogával élve az általa elkészített termékeket birtokába venni (pl. cégdekoráció eltávolítása, leszerelése), amely nem minősül önbíráskodásnak. Az alvállalkozói jellegű megrendelések esetén a Vállalkozó által gyártott termékek vagy nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetéséért a megrendelő és a megrendelő alvállalkozója vagy annak megbízottja egyetemlegesen felelnek. A megrendelő által  igényelt átutalásos számla teljesítésének elmaradása esetén a Vállalkozó jogosult a Vállalkozó által elkészített nyomdai és dekorációs termékeinek birtokbavételére akkor is, hogy ha annak birtokosa nem állt a Vállalkozóval közvetlen jogviszonyban. A számla fizetési kötelezettség az elkészített termékek birtokba vételtől függetlenül a Megrendelőt és a vele egy sorban kötelezetteket terhelik és Vállalkozó követelése a Megrendelővel és a vele egyetemlegesen kötelezettekkel szemben fennáll. Amennyiben a számlán szereplő fizetési határidő egy hónapja lejárt, és Megrendelőnek még tartozása van Vállalkozó felé, úgy Vállalkozó  jogosult harmadik jogi személyt; Kintlévőség kezelőt megbízni a fennmaradó késedelmes összeg behajtására. Vállalkozó továbbá jogosult a Kintlévőség kezelő teljes díját (ami a Megrendelés összegének akár 30%-a is lehet) Megrendelőre terhelni. Vállalkozó késedelmes fizetés esetén évi 20% kamatot számít fel.

4. Teljesítési határidő
Felek az árajánlat kiadásakor, illetve az azt követő egyeztetések során közösen egyeztethetik a teljesítési határidőt, amelyet a Megrendelő megrendelésében írásban is rögzít. A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő a gyártáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta. A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik. Az esetleges kártérítési igény az árajánlat/számla összegét nem haladhatja meg, a Megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet további ellentételezést. Amennyiben a Megrendelő a határidőn belül a teljesítés végrehajtásához nem biztosítja a dekorálandó felületet, abban az esetben az előre megrendelt és legyártott anyagot köteles megfizetni.

5. Grafikai anyag tartalma
A megrendelő és a Vállalkozó között létrejött szerződés alapján előállított termék tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A terméket és/vagy szolgáltatást a Megrendelő által meghatározott adatok, paraméterek szerint állítja elő a Vállalkozó, amelynek tartalmát teljes egészében a Megrendelő határozza meg. A Vállalkozó nem vizsgálja a termék, szolgáltatás, kiadvány tartalmát, jogszerűségét, és azért semmilyen felelősséget nem vállal.
A megrendelő tartozik felelősséggel a termékkel és szolgáltatással kapcsolatos jogszavatosságért, és azért, hogy a termékkel, szolgáltatással és az azokon megjelenő tartalommal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a jogok gyakorlására, a termék, szolgáltatás terjesztésére, nevének, jelének, színének, és ezek összességének használatára, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.
Megrendelő szavatolja, hogy a  Vállalkozó által előállított termék vagy szolgáltatás tartalma, annak előállítása és szolgáltatása nem sért személyiségi jogokat, és megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak. A magyar helyesírás szabályainak betartását, és az összes szám- és egyéb adat pontosságát mindenkor a Megrendelő köteles ellenőrizni. Vállalkozó a jelen pontban foglalt megrendelői kötelezettségek megsértéséből, elmulasztásából eredő kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

6. Nyomdai előkészítés, műszaki adatok és követelmények
A nyomdakész anyagot (pl. molinó készítés során elküldött grafikai fájl) pdf vagy görbésített vektoros (cdr,ai,eps) formátumban kéri a Vállalkozó a megrendelés vagy ajánlatkérés során leadni. A Vállalkozó által előírt formátumtól eltérő fájl használata esetén a Vállalkozó nyomdai előkészítés díjmentes ellenőrzését nem vállalja. A Megrendelő által küldött grafikai anyagok minőségi átvizsgálásra kerülnek és amennyiben nem felelnek meg, úgy arról és a javítás szükségességéről a Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt.
A grafikai anyagokkal szembeni követelmény minimum 150 dpi felbontás, 3 mm-es kifutó (vágójeleken kívüli részek) és 1:1 méretarány. Molinó grafikai anyag leadásánál követelmény az 5cm-es visszahajtás felületének (anyagvastagítás a ringlizéshez) figyelembevétele. Megrendelő külön kérésére nyomtatás esetén a megadottnál alacsonyabb felbontású kép nyomtatására is van lehetőség, ebben az esetben minőségbeni kifogással Megrendelő nem élhet. A megadott paramétereken kívüli grafikai anyagokat Vállalkozó a Megrendelő kérésére nyomdakésszé alakítja. A megfelelő minőségű grafikát Megrendelőnek kell biztosítani a Vállalkozó felé.

7. Próbanyomat
Minőségellenőrzés és sorozatgyártás engedélyezése céljából próbanyomat igényelhető. A próbanyomatra való igényét a Megrendelőnek írásban jeleznie kell a Vállalkozó felé. A próbanyomat a Vállalkozó telephelyén megtekinthető, vagy a Megrendelő költségére, az általa kért címre, a Vállalkozó kiszállítja. A próbanyomatot a Megrendelő köteles aláírni vagy írásban visszaigazolni, amellyel a gyártást a minta szerint jóváhagyja. A Megrendelő a próbanyomaton észrevett esetleges hibákat kijavítja vagy a Vállalkozóval egyeztetve – költségtérítés ellenében – kijavíttatja. Amennyiben a Megrendelő a próbanyomat alapján lemondja a megrendelést, illetve egynél több próbanyomatot kér, úgy a próbanyomtatás költségét a Vállalkozónak megtéríteni köteles. A próbanyomat költsége 8.000,- Ft+áfa/m2. A4 -nél nem nagyobb méretű próbanyomat költsége 1000 Ft + áfa. Amennyiben a Megrendelő lemond a próbanyomat megtekintéséről, úgy a Vállalkozó a termék minőségéért (különös tekintettel a színekre) felelősséget nem vállal, és ezzel kapcsolatban később reklamációt nem fogad el.

8. Felhasznált fóliák színe, színkódja
Az előre színezett fólián feltüntetett színkód és a fólia tényleges színének egyezésére az adott gyártó vállal garanciát. Vállalkozó kizárólag a gyártó által közölt információk alapján tudja meghatározni a felhasznált fólia színkódját, így az esetleges színkód eltérés esetén felelősségre nem vonható. A sötét és világos színű járművek ugyanazon gyártmányú és színkódú anyaggal való csomagolásánál színárnyalat különbség felmerülhet a fólia anyagbeni tulajdonságai miatt. Az egyazon színkódú, ám más eljárással gyártott anyagok színárnyalatban, fényességben eltérhetnek egymástól. Az előbbiekben felsorolt, esetenként felmerülő lehetséges szín, árnyalat és fényesség különbségeket a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja.

9. Garancia
Vállalkozó a termékeire vonatkozóan a használattól eltérő behatások miatti meghibásodásért felelősséget nem vállal. A termékek elszállítását követően reklamációt nem áll módjában elfogadni. Kihelyezés: Megrendelő a dekorációs termékek szakszerű kihelyezésével érheti el, hogy azok tartósak lesznek és a fizikai behatások kevésbé érik. Amennyiben a kihelyezést megrendelő végzi, a minőség megőrzése érdekében törekednie kell a megfelelő módon való rögzítésére. (pl. megfelelő falra, megfelelő furat, tipli és csavar kerüljön, stb.) 
UV védelem: Az egyes reklámdekorációk tartós UV védelmét laminálással lehet elérni. A nem laminált termék nem védett az UV ellen. Reklámtáblák: Megrendelő a reklámtáblák, táblák szakszerű kihelyezésével érheti el, hogy a tábla tartós lesz és fizikai behatások kevésbé érik. Amennyiben a kihelyezést megrendelő végzi, törekedni kell a tábla megfelelő módon való rögzítésére. (pl. megfelelő falra, megfelelő furat, tipli és csavar) Molinók: Megrendelő a molinók szakszerű kihelyezésével érheti el, hogy a molinó tartós lesz és fizikai behatások kevésbé érik. Amennyiben a kihelyezést megrendelő végzi, törekedni kell a feszes, de rugalmas anyaggal való kifeszítésre (pl. javasolt hajókötél, kevésbé javasolt pl. fehér gyorskötözővel kihelyezni) Zászlók: A zászlók, strandzászlók és általánosságban a poliészterből (110g/nm) vagy hasonlóan könnyű reklámdekorációs alapanyagból készített termékek könnyen szakadhatnak, sérülhetnek. A zászlók, strandzászlók rendeltetésszerű használattól eltérő behatások miatti meghibásodásokért felelősséget Vállalkozó nem vállal. Vihar vagy erős szél esetén a zászlók, strandzászlók (könnyű súlyú alapanyag) jelentősen megrongálódhatnak, amellyel kapcsolatos reklamációt Vállalkozó nem fogad el. Kihelyezés: Megrendelő a zászlók szakszerű kihelyezésével érheti el, hogy a zászló tartós lesz és fizikai behatások kevésbé érik. A zászlók UV védelmét Vállalkozó nem tudja garantálni.
Kirakat és gépjármű dekoráció
A garancia időtartamát a fólia  dekorálandó felületre való felkerülésének napjától számoljuk. A garancia, amennyiben a szerződés nem tér ki rá másként, alap esetben, rendeltetés szerű használat mellett 1 év, promóciós jellegű dekorációnál 3 hónap.  A garanciális problémát időben kell a Vállalkozó számára írásban jelezni, a probléma észlelésének napján. A hibáról a Vállalkozónak fényképet kell küldeni a személyes felmérés előtt. A megrendelő lapon feltüntetett garanciát a gyártó adja. A gyártó garantálja, hogy a felhasznált  anyag színéből nem veszt és anyaga nem repedezik szét a szerződésben foglalt ideig. A garancia külső behatásból eredő sérülésre nem terjed ki. A nyomat (tinta) színtartására adott garancia maximálisan egy év. Gépjármű esetén a fólia vakablakból való visszajövésének javítása bevágással történik, a bevágás helyett a fólia cseréje nem igényelhető.  Bizonyos esetekben a fólia a jármű tükrén nem tapad meg. Ebben az esetben Vállalkozó a javítást folyékony matt fekete fóliával tudja kivitelezni. Hátsó szélvédőre való felhelyezés esetén, amennyiben a hátsó ablaktörlő be van kötve, a garancia nem érvényes.  Rendeltetésszerű használat az alábbiakat takarja gépjármű esetén: Gépi autómosó és gőzborotva használata tilos, tisztítás kizárólag kézzel vagy magas nyomású tisztítóval, min. 1 méteres távolságból lehet, autósamponnal vagy vízzel. Tilos olaj alapú tisztítószert használni. A tisztítás PH semleges autósamponnal ajánlott, mikro szálas tisztítókendővel. Kefe és egyéb érdes felületű tisztítóeszköz használata tilos.  A fólia széleinél és az illesztéseknél a tisztítás során kerüljük a dörzsölést és a nagy nyomású víz használatát. A Gépjárműről való fólia eltávolításához szakember ajánlott. Sérült vagy újrafényezett elemekre a garancia nem terjed ki. A garancia kizárólag gyári, sértetlen fényezés esetén érvényes. A fólia nem tapad meg jól a fólia ragasztóját taszító anyagon: (például vax, viasz, nanovédelem, rozsda, sérült elem, újrafújt elem, alapozó, polirpaszta stb.) Amennyiben a dekorálandó felületen található fóliát taszító anyag, a garancia elvész. Új autók esetén forgalomba helyezéstől 12 hetet kell várni a fóliázással (ezen idő alatt autót használni kell), mert a friss fényezés kipárolgása a fólia felválását eredményezheti. A jármű küszöbén keletkezett felválást levágással javítjuk. A garanciális problémák beváltására -járművek esetén- kizárólag a Vállalkozó telephelyén van lehetőség, még akkor is, ha a telepítés nem a Vállalkozónál történt. Nem mozdítható felületek garanciális javítása esetén Budapesten kívül 120Ft/km + áfa kiszállási költséget számolunk fel. Jármű karosszéria fóliázáskor a jármű tulajdonosa az átadástól számított 10. napra köteles visszahozni a járművet a fólia utólagos átmelegítésére. A fóliázás/matricázás végeztével a járművet tartós 17 fokon kell tartani legalább három napig, hogy a ragasztó megszilárduljon. Amennyiben a melegen tartás, és az átmelegítés nem teljesül, a garanciális problémák orvoslására a Megrendelő nem tarthat igényt. Szélvédő és üvegfelületek matricázása: A felhasznált anyagoknak nincs engedélye, ezeket hivatalos személyek eltávolíthatják.
Fóliázási munkálat kivitelezése
Műanyag (nem színre fújt) vagy sérült felületek/ lakkréteg esetén garancia nem érvényes a telepíteni kívánt dekorációra, valamint sérült felület esetén Vállalkozó nem vonható felelősségre a karosszérián/egyéb felületen keletkezett  esetleges károk miatt. Az anyag szélességéből és a fóliázandó felület tulajdonságaiból adódóan toldások vagy átfedések lehetnek kivitelezés során. A Megrendelő által telepítés céljára bocsátott felület egyenetlenségei, hibái és az ebből adódó kivitelezési problémák miatt a Vállalkozó nem vállal felelősséget. A telepítési munkálatok folyamán a kivitelezéshez szükséges alapvető szerszámok használatából adódóan karcok keletkezhetnek a fóliázott felületen. Megrendelő az esetleges karcok teljes tudatában bízza meg Vállalkozót a fóliázási munka elvégzésével, mely karcok eltávolítása Megrendelő feladata, Vállalkozó nem vonható felelősségre érte. Lehetőség van karcmentes telepítésre is, ennek igényét Megrendelőnek a munka kezdete előtt írásban jeleznie kell Vállalkozó felé, a karcmentes telepítés külön díjtételként szerepel a számlán. A karcmentes vágás Knifeless tape-el történik. A Knifeless tape-t használni az elemek szélén nem lehetséges. Pl ajtó széle.
10. Matrica/fólia eltávolítás
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szakszerű eltávolítás után a felület/fényezés megmattulhat, karcos lehet, illetve a volt matrica helyén a felület/karosszéria színe eltérhet, sérült, rossz fényezés esetén a fényezés leválhat. Bizonyos felületi karcokat és a mattulást polírozással el lehet távolítani, mely külön szolgáltatás, így külön tételként szerepel. Előző dekoráció eltávolítása önmagában nem foglalja  magában a felület/jármű polírozását. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az új matrica applikálása esetén az ár nem foglalja magában a régi, előző matricák eltávolítását. A kettő külön szolgáltatás, így külön tételként szerepel a számlán. A  matrica/fólia eltávolításkor a felület/fényezés sérülhet. Megrendelő ezen kockázatnak teljes tudatában bízza meg a Vállalkozót a fólia eltávolításával. Vállalkozó nem vonható felelősségre a felületen/fényezésben a fólia eltávolításakor keletkezett kárért. Matrica eltávolítás alapdíja 5000 Ft/ megkezdett óra + áfa.

11. Jármű megőrzés
A vállalkozó telephelyén biztosított gépjármű parkoló/beálló őrzés nélküli parkoló. Vállalkozó nem köteles a járműveket, illetve az azokon/azokban található tárgyakat felügyelni, őrizni vagy megóvni, így nem képezi Vállalkozó üzemeltető személyzete és biztonsági őri állománya feladatát a vállalkozó telephelyén leállított gépjárművek őrzése.

12.Mágnes fólia
A mágnes fóliát hetente egyszer el kell távolítani az autóról, ellenkező esetben a fényezésben kárt tehet, melyért a Vállalkozó felelősséget nem vállal. 110km/h fölött nem javasolt a használata.
13. Helyiség
A dekoráció, és az elkészült nyomdai anyag átvétele alap esetben a Vállalkozó telephelyén történik. Amennyiben a Megrendelő a telepítéshez szükséges feltételeket tudja biztosítani, abban az esetben lehetőség van a Megrendelő telephelyén való dekorációra, külön díj ellenében. Amennyiben több autóból álló flotta dekorálásáról van szó egy időben, a Megrendelőnek kötelessége biztosítani az előzetesen, írásban megállapított dekorálandó autók létszámát. Amennyiben ez nem teljesül, Vállalkozó hiányzó autónként 5000 Ft+ áfa hiánydíjat számolhat fel. A Megrendelőnek biztosítania kell a telepítéshez szükséges +15 Celsius fokot és tiszta helyiséget. A felsoroltak hiányának esetén mindennemű garancia elvész. A kiszállás/kiszállítás díjáról külön ajánlatot kell kérni.
A járművek – és egyéb dekorálandó felületek -  dekorálását Vállalkozü kizárólag megtisztított állapotban tudja elkezdeni.

 

SZÜKSÉGEM VAN AZ AUTÓDEKORÁCIÓRA.
ÁRAJÁNLATOT KÉREK.

DressYourCar Autódekoráció info@dressyourcar.hu
1163 Budapest, Cziráki u 26-32.
NYITVATARTÁS:
H-P: 10h-17h
Előzetes időpontegyeztetés szükséges!
+36 20 214 23 72


A Carbon Performance Kft. professzionális 3M telepítő.
Felsőkategóriás autók fóliázására a 3M fóliáit ajánljuk.

Cégadatok